Info: Tvoj prehliadač nemá povolené cookies. Pre pridávanie tovaru do košíka a nasledovný nákup musíš mať cooies zapnuté.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je predaj produktov pre predĺženie vlasov Clip-in a ďalšie postupy, ktoré s tým súvisia.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Tomáš Opravil, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142, se sídlem Sibiřská 55, 621 00 Brno, Czech Republic a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej aj Slovenskej republiky. Predaj tovaru konečným spotrebiteľom upravuje právnom poriadku predovšetkým občiansky zákonník a zákon na ochranu spotrebiteľa. Ak si zákazník objednáva tovar ako podnikateľ (alebo pre svoju ďalšiu činnosť), uvedie v objednávke svoje DIČ alebo IČO a právne vzťahy sa v takom prípade riadia predovšetkým obchodným zákonníkom. Nie som platca DPH.
Predávajúci sa zaväzuje riadne informovať zákazníka o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a ďalších dôležitých podrobností. Obrázky produktov v internetovom obchode majú iba ilustračný charakter a nemusia zodpovedať skutočnosti.

Platobné podmienky

Ceny v internetovom obchode sú prepočítané z CZK. Prepočet z CZK na € je podľa aktuálneho kurzu. Výsledná cena sa preto môže mierne líšiť.

Objednanie tovaru

Objednať tovar je možné e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu.
Objednávka je pre obe strany záväzná. V prípade úplného zrušenia objednávky môže predávajúci od zákazníka vyžadovať storno poplatok vo výške 10% z ceny tovaru.
Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, že sa objednané plnenie stane nemožným, lebo objednaný tovar už dodávateľ prestal dodávať. Ak sa týka nemožnosť plnenia iba časti objednaného tovaru, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky, ktorá sa týka nemožného plnenia.

Dodacie lehoty

Termín dodania je zvyčajne od 3 do 5 pracovných dní, v prípadoch, keď nie je tovar na sklade, až do 14 dní.

Dodanie tovaru

Tovar je možné dodať na adresu zákazníka poštou na dobierku. Poštovné je 6 €. Ak objednáte tovar v celkovej hodnote nad 120 €, poštovné je zadarmo. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy zabalený do ochranných obalov, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. Použité ochranné obaly nemusia korešpondovať obsahu. Každý ochranný obal je opatrený štítkom, ktorý informuje zákazníka o obsahu obalu.
Náš pracovník vám odošle tovar oznámený e-mailom.
Nevyzdvihnutý tovar v úložnej dobe na Pošte (14 dní) bez prechádzajúceho oznámenia alebo udania dôvodu prevádzkovateľovi obchodu sa považuje za porušenie kúpnej zmluvy. Zákazníkovi bude elektronickou faktúrou zaúčtovaný storno poplatok spojený s nákladmi na vybavenie objednávky do max. výšky 20 € so splatnosťou 14 dní. V prípade neuhradenia nákladov v stanovenej lehote sa prípad považuje za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa, čím predávajúcemu vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Platobné podmienky

Platba dobierkou: Kupujúci platí objednaný tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky od prepravcu (Slovenskej pošty). 

Platba na faktúru: V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa prípad považuje za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa, čím predávajúcemu vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Nevyzdvihnutie zásielky

Každá objednávka je záväzná. Tovar je uložený na dodacej pošte po dobu 14 dní a na uloženie je zákazník upozornený formou sms a lístkom od Pošty ponechaným v poštovej schránke. Nevyzdvihnutím dobierky záväznosť objednávky nekončí. Ak sa tovar vráti späť, kupujúci sa kontaktuje ohľadne dôvodu na odmietnutie, či nevyzdvihnutie zásielky. V prípade, že kupujúci neuvedie dôvod pre nevyzdvihnutie zásielky alebo o tovar už nemá záujem je objednávka zrušená. Pretože však kupujúci nezrušil objednávku dopredu a na strane predávajúceho vznikli náklady spojené s dopravou tovaru, kupujúcemu sa zaúčtuje poštovné 6 € a náklady spojené s prácou skladníka vo výške 4 €. Zloženka na celkových 10 € bude zákazníkovi zaslaná poštou. Ak sa poštovné neuhradí do 10 pracovných dní, bude zákazníkovi zaúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 15 €. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky odovzdávame firme Deredes, s.r.o. (www.checkout.cz), ktorá sa bude zaoberať vymáhaním dlhu a pripočíta si náklady s tým spojené. Táto firma bude zákazníka kontaktovať a informovať ho o ďalšom postupe pri uhradení dlhu.

Vrátenie alebo výmena tovaru

V súlade s ustanoveniami § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 7 pracovných odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Zákazník také může zboží vyměnit za jiné. Zákazník môže realizovať svoje právo osobným vrátením tovaru predávajúcemu alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov na adresu  Ing. Tomáš Opravil, Sibiřská 55, 621 00 Brno, Czech Republic. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom. Všetky klipy na vlasových prameňoch musia byť zatvorené tak, ako keď zákazník prevzal tovar. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi plnú cenu za tovar najneskôr do 30 dní. Čiastka bude vrátená prevodom na účet, iný spôsob vrátenia nie je možný. Náklady na dopravu nie sú podľa zákona vratné. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník v posledný deň lehoty vráti tovar osobne predávajúcemu alebo ho prepravca doručí predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zvýšila cena dodávateľa tovaru. V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a navrhne sa ďalší postup. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, prevedie sa mu táto čiastka späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Ako na to

Radi by sme upozornili zákazníkov, aby dbali na nasledujúce inštrukcie, ktoré majú pramene ochrániť pred poškodením:
Pri prameňoch je potrebné znovu zaklapnúť všetky klipy tak, ako keď ste pramene dostali. Otvorené klipy môžu vlasy pri preprave rozcuchať.
Pramene vložte späť do originálneho obalu vrátane papierovej výstuhy, ktorá má pramene chrániť pred potlačením.
Do balíčka priložte kópiu faktúry a pôvodný list, ktorý by mal obsahovať vaše meno, adresu, číslo objednávky a v prípade a.) výmeny tovaru – odtieň, za ktorý chcete pramene vymeniť alebo b.) v prípade vrátenia tovaru – číslo bankového účtu, vracanie zloženkou nie je možné.
Pramene pošlite späť v bublinkovej obálke, aby nedošlo k ich poškodeniu, na adresu  Ing. Tomáš Opravil, Sibiřská 55, 621 00 Brno, Czech Republic. Je možné použiť aj pôvodnú bublinkovú obálku, v ktorej ste pramene dostali, len prelepte neplatné údaje hárkom čistého papiera.
Balíček zašlite najlepšie doporučene späť na adresu predajcu. Dbajte prosím na zásady uvedené vyššie, za bezpečnú prepravu k predávajúce nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Balíček odporúčame poistiť na cenu prameňov.
Pri porušení týchto zásad bezpečnej prepravy vedúcim k poškodeniu tovaru si predajca môže nárokovať poplatok až do výšky 100% ceny tovaru.
Pri vrátení tovaru bez originálneho obalu je predajca oprávnený účtovať zrážku až do 10% ceny tovaru.
Reklamácia
Ak dodaný tovar pri dodaní alebo v záručnej dobe vykazuje chyby iné, ako zodpovedajú obvyklému používaniu alebo opotrebovaniu, má zákazník právo uplatniť reklamáciu. Reklamáciu uplatní zákazník písomne (napr. e-mailom) a uvedie výstižne popis chyby a tovaru, ktorého sa chyba týka. Ďalej uvedie číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka a spôsob vrátenia peňazí – cez bežný účet alebo poukážkou. Prípadná reklamácia bude obratom vybavená.
Reklamácia vlasov sa vzťahuje len na chyby produktu spôsobené výrobou a je nutné reklamáciu uplatniť ihneď po zistení chyby. Predávané vlasy sú európskeho typu a ich životnosť sa pohybuje podľa použitej starostlivosti medzi 8-24 mesiacmi. Reklamácia vlasov sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zapríčinené nesprávnou manipuláciou a údržbou. Vlasy už nie sú „živé“ – nevyživujú a nemastia sa prirodzene pokožkou, takže sa postupom času vysušujú. Vysušenie vlasov nie je chybou výrobku. Pozvoľné vypadávanie počas nosenia nie je chybou výrobku – je to prirodzený proces. Akákoľvek chemická alebo biologická manipulácia s vlasmi vylučuje ich reklamáciu. Vlasy nie je možné reklamovať po prevedení úkonu na nich.
Reklamovanú zásielku zákazník posiela vždy doporučene, zásielky na dobierku predajca nemusí prijať. Po kontrole zásielky vám vrátime, prípadne vymeníme tovar podľa vašich požiadaviek.

Spracovanie osobných údajov

Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, doručujúcu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu pre potreby spracovania objednávok.
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 4. 2010 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky využívania služieb CLIP-VLASY.SK
Uvedené pravidlá pre "Podmienky ochrany osobných údajov" bola vytvorená pre zaistenie bezpečia počas využívania služieb internetového obchodu CLIP-VLASY.SK, vedeného na adrese www.clip-vlasy.sk, Ing. Tomášom opravili, IČO: 76508731, sídlom: Sibírska 55, 62100 Brno, vedeným ako podnikateľ u ŽÚ v Brne, Č. J .: Zumba / 451/2010 / Pro / 5. Rozhodnutie o prezeranie, využívanie možností servisu a výhod vyplývajúcich z jeho pôsobnosti znamená súhlas s "Podmienkami ochrany osobných údajov". Ak je ktorákoľvek z položiek "Podmienok ochrany osobných údajov" nezhodné s vôli užívateľa, mal by prerušiť návštevu a využívanie služieb tohto internetového obchodu.
Pre každého používateľa obchodu CLIP-VLASY.SK platí "Podmienky ochrany osobných údajov" aktuálne v okamihu využívania služieb obchodu.
Internetový obchod CLIP-VLASY.SK si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v ustanoveniach "Podmienok ochrany osobných údajov", bez toho aby musel predtým o tomto informovať zákazníkov obchodu. Toto nemá však nikdy vplyv na základné pravidlo: nepredávame a nesprístupňuje tretím osobám osobné alebo adresné údaje užívateľov obchodu. Úlohou prevádzkovateľa je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Jediným prípadom, v ktorom sme povinní poskytnúť údaje tretej osobe, je žiadosť od súdu, prokurátora, polície alebo iného právneho orgánu.

Prečo, za akým účelom a na akú dobu sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o užívateľovi?
Popri účelov uvedených v "Obchodných podmienkach" internetového obchodu CLIP-VLASY.SK prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva informácie o užívateľovi, vrátane osobných údajov, na nasledujúce účely:

 1. spracovania a reakcie na žiadosti, pripomienky či reklamácie urobené zo strany používateľa
 2. personalizácia stránok internetového obchodu CLIP-VLASY.SK, ktorý je navštevovaný či využívaný jednotlivými užívateľmi
 3. overovanie a identifikácia povolenie prístupu k jednotlivému obsahu stránok CLIP-VLASY.SK, zabránenie problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť vo fungovaní internetového obchodu CLIP-VLASY.SK
 4. zasielanie obchodných oznámení užívateľom prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie o produktoch, službách a akciách internetového obchodu CLIP-VLASY.SK alebo akciách jeho obchodných partnerov, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov

Užívateľ dáva svoj súhlas správcovi osobných údajov, tj. Prevádzkovateľovi, na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely ustanovené ako v "Obchodných podmienkach" internetového obchodu CLIP-VLASY.SK, tak aj pre účely stanovej v tomto odseku (ďalej len "účely"), a to na dobu nevyhnutnú na uvedené účely, resp. na dobu do písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním a zhromažďovaním zaslaným na adresu prevádzkovateľa: CLIP-VLASY.SK, so sídlom Sibírska 55, 621 00 Brno, Česká republika alebo na emailovú adresu info@clip-vlasy.sk.

Osobné údaje
Užívateľ zostáva anonymný do vykonania prvého nákupu, prihlásenie na prijímanie elektronického spravodajcu (newsletteru) alebo vyplnenie kontaktného formulára na stránkach obchodu. V týchto prípadoch sa vyžaduje uvedenie (elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) určitých telefónnych a adresných údajov, ktoré sú následne preposlané do systému. Do tejto chvíle zhromažďovanými údajmi sú štandardné údaje z logov serverov ako číslo IP počítača užívateľa, dátum a čas návštevy alebo zhlédnuté výrobky. Tieto informácie sú zhromažďované správcom obchodu pre štatistické účely, čo žiadnym spôsobom neohrozuje bezpečnosť ochrany osobných údajov používateľa. Štatistické zoznamy neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých užívateľov.
Vykonaním nákupu v obchode CLIP-VLASY.SK a súčasne registráciou v obchode súhlasí nakupujúci so zhromažďovaním a spravovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. V znení neskorších dodatkov a predpisov. Samozrejme tieto informácie slúžia výhradne pre účely spojené s realizáciou objednávky, vrátane vystavenia dokladu o predaji (daňový doklad alebo faktúra) a expedície výrobkov. V súvislosti s týmto má obchod CLIP-VLASY.SK právo sprístupňovať zhromaždené údaje svojim obchodným partnerom, za účelom rýchlej realizácie objednávky (pre účely dopravcu).
Iba sa zákazníkovým súhlasom možno jeho údaje využiť na marketingové účely.
Každý užívateľ, ktorý uvedie svoje údaje, má neobmedzenú možnosť k ním nahliadnuť, zobrazovať a odstraňovať ich.
Výhradne na tieto účely majú zamestnanci obchodu CLIP-VLASY.SK prístup k osobným údajom zákazníkov obchodu. Tieto osoby sú zaviazané zachovať tajomstvo a znemožniť prístup k údajom nepovolaným osobám.

Realizácia objednávok v internetovom obchode CLIP-VLASY.SK
Objednávka zadaná v obchode CLIP-VLASY.SK bude realizovaná, ak bude splnená podmienka vyplnenie nižšie uvedených údajov:

 1. Meno a priezvisko alebo meno spoločnosti
 2. IČO spoločnosti (ak je vyžadované)
 3. Dodacia adresa / Fakturačná adresa
 4. Emailová adresa
 5. Telefónne číslo

Tieto údaje sú potrebné pre správny a úplný nákupný proces a uľahčí rýchlu a pohodlnú podporu pre každého užívateľa. Neuvedenie niektorého z požadovaných údajov znemožnia realizáciu objednávky.
Internetový obchod CLIP-VLASY.SK si vyhradzuje právo posielať zákazníkom / užívateľom správy potvrdzujúce etapy realizácie objednávky. Vo výnimočných situáciách kontaktovať užívateľa v záležitostiach spojených iba s realizovanou objednávkou.

Praktické poznámky ohľadom využitia internetového obchodu CLIP-VLASY.SK
Ak používa užívateľ jeden počítač spoločne s inými osobami, po ukončení využívania služieb internetového obchodu CLIP-VLASY.SK, ktoré vyžadujú prihlásenie, je nevyhnutné sa vždy odhlásiť z účtu užívateľa za účelom zabránenia prezeranie, využívanie alebo pozmeňovanie obsahu, informácií alebo údajov o používateľovi zo strany neoprávnených osôb. Užívateľom uvedené osobné údaje a informácie sú počas registrácie na stránkach známej iba tomuto užívateľovi a prevádzkovateľmi a osobám s ním spolupracujúcim, ktoré sú povinné uchovať tieto údaje v tajnosti. Za ich činnosti prevádzkovateľ zodpovedá ako za svoje vlastné. Používateľovi sa zakazuje na stránkach internetového obchodu CLIP-VLASY.SK zverejňovať inzerciu, ponuky alebo ďalší obsah, ktorý je prístupný aj iným užívateľom. V prípade porušenia zákazu podľa predchádzajúcej vety prevádzkovateľ tento obsah nezverejní, ak to nebude však nevyhnutné na základe subjektov, ktoré majú k tomuto zverejnenia podľa všeobecne platných právnych predpisov právo.
Užívateľ má povinnosť postupovať tak, aby jeho osobné údaje, najmä potom prístupové údaje k účtu používateľa, neboli sprístupnené neoprávneným osobám.
Užívateľ je oprávnený obracať sa na prevádzkovateľa s názormi, pripomienky alebo otázky týkajúce sa uchovávania osobných údajov a informácií, a to pomocou kontaktného formulára alebo poštou na adresu:

CLIP-VLASY.SK
sibírska 55
621 00 Brno

Newslettery
Súhlasom počas registrácie v obchode alebo neskôr pri registrácii na odber newsletterov, si CLIP-VLASY.SK vyhradzuje právo občasného posielanie informácií o novinkách, akciách, výpredajoch, súťažiach, udalostiach alebo o akýchkoľvek iných informáciách spojenými s pôsobnosťou obchodu.
Odber newsletterov môže užívateľ kedykoľvek zrušiť. Toto odhlásenie nie je totožné s odstránením účtu v obchode CLIP-VLASY.SK.

Obchod CLIP-VLASY.SK si vyhradzuje právo:

 1. posielať prostredníctvom newsletteru reklamy a obchodné informácie - z technických dôvodov dočasne vypnúť službu newsletterov
 2. zastaviť poskytovanie služby newsletter bez udania dôvodov po skoršom oznámení užívateľom tejto služby
 3. odstrániť účet, ktorého užívateľ porušil "Obchodné podmienky" internetového obchodu CLIP-VLASY.SK